Obsługa kadrowo-płacowa

Oferta dotyczy obsługi bieżącej procesów Klienta od dnia podpisania umowy i może uwzględniać usunięcie ewentualnych zaległości lub niezgodności występujących w przedstawionym zakresie. Zakres usług jest zdefiniowany jak poniżej:

 

Administracja kadrowa:

  • prowadzenie akt osobowych pracowniczych
  • doradztwo w zakresie prawa pracy i spraw pracowniczych
  • definiowanie zakresu obowiązków pracowniczych
  • ewidencja czasu pracy - prowadzenie kartotek urlopów pracowniczych i innych nieobecności
  • ewidencja obowiązkowych badań lekarskich i kontrola ich aktualności
  • obliczenie i kontrolowanie pracowniczego stażu pracy
  • przygotowanie dodatkowych raportów, instrukcji lub procedur pracowniczych (w razie potrzeb i sugestii kadry zarządzającej/Kierownika Jednostki)
  • definiowanie odpowiedzialności materialnej pracowników za mienie pracodawcy

 

Administracja płacowa:

  • przygotowanie listy wynagrodzeń
  • sporządzanie i dystrybucja deklaracji PIT
  • przygotowanie bieżących rozliczeń, deklaracji oraz zgłoszeń do ZUS
  • prowadzenie i rozliczeń PFRON związanych z dofinansowaniem wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
  • sporządzanie kartotek wynagrodzeń pracowników
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnienia

 

Oferta może zostać rozszerzona na usługi dodatkowe, istotne z punktu widzenia potrzeb organizacji Klienta, takie jak:

  • opracowanie regulaminu pracy
  • opracowanie regulaminu wynagradzania
  • sporządzanie harmonogramów czasu pracy zgodnie z obowiązującym stanem prawnym
  • doradztwo przy prowadzeniu i wykorzystywaniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń