Obsługa księgowa

Oferta dotyczy obsługi bieżącej procesów Klienta od dnia podpisania umowy i może uwzględniać usunięcie ewentualnych zaległości lub niezgodności występujących w przedstawionym zakresie. 

Zakres usług jest zdefiniowany jak poniżej:

 • prowadzenie zapisów w księgach rachunkowych/podatkowej książce przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych i przekazywanie ich do Urzędu Statystycznego
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Narodowy Bank Polski
 • sporządzenie raportów i analiz dotyczących wyników bieżącej działalności (w tym zgodnie z wytycznymi określonymi przez Zarząd/Kierownika Jednostki)
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

 

Oferta może zostać rozszerzona na usługi dodatkowe, istotne z punktu widzenia potrzeb organizacji Klienta, takie jak:

 • opracowanie polityki rachunkowości, w tym zakładowego planu kont (dotyczy podmiotów prowadzących księgi rachunkowe)
 • opracowanie instrukcji obiegu dokumentów księgowych
 • opracowanie dokumentacji cen transferowych
 • przygotowanie dodatkowych raportów, instrukcji lub procedur w razie potrzeb i sugestii kadry zarządzającej / Kierownika Jednostki),
 • reprezentowanie interesów Klienta podczas kontroli organów uprawnionych do kontrolowania podmiotów gospodarczych w zakresie objętym niniejszą ofertą (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

 

W trakcie naszej pracy zwracamy uwagę na szczegółową analizę dokumentów, w przypadku zaistnienia nieprawidłowości lub zmian w przepisach podatkowych przekazujemy odpowiednie informacje osobie wskazanej przez Klienta.

 

Oferujemy Klientom bezpłatne użytkowanie aplikacji iFaktury24 umożliwiające szybkie szybkie i bezpieczne wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentów sprzedażowych do biura. Korzyści płynące z zastosowania tego rozwiązania:
 • ponadprzeciętna ergonomia pracy;
 • nowoczesny interfejs użytkownika;
 • szybkie wystawianie dokumentów handlowych;
 • dostęp 24 h/dobę z dowolnego komputera przez przeglądarkę internetową.

Fakturuj bezpłatnie z iFaktury24

 

W zakresie rozliczenia ryczałtu ewidencyjnego

 • prowadzenie ewidencji przychodu
 • prowadzenie wykazu środków trwałych
 • sporządzanie rozliczeń podatkowych
 • udzielanie konsultacji podatkowych dotyczących prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli