Rejestracja i rozliczenia podmiotów zagranicznych dla celów polskiego VAT

W niektórych sytuacjach przedsiębiorca zagraniczny ma obowiązek zarejestrować się w Polsce jako podatnik podatku VAT, rozliczać polski podatek VAT i składać stosowne deklaracje VAT, na przykład :

 • przedsiębiorca zagraniczny ustanowił w Polsce stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, w rozumieniu unijnych przepisów VAT, z którego to miejsca świadczy usługi lub dokonuje dostawy towarów, dla których miejscem świadczenia jest terytorium Polski

 • przedsiębiorca zagraniczny nie ustanowił w Polsce stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, w rozumieniu unijnych przepisów VAT, ale dokonuje w Polsce dostaw towarów, lub świadczy usługi, dla których to on, a nie nabywca, jest zobowiązany do rozliczenia należnego podatku VAT na terytorium Polski (czyli wykonuje czynności dla których nie obowiązuje zasada odwrotnego obciążenia - reverse charge).

Dobrowolna rejestracja przedsiębiorcy zagranicznego do VAT w Polsce.

Przedsiębiorca zagraniczny, który nie podlega obowiązkowi rejestracji na potrzeby VAT w Polsce, może zarejestrować się do VAT dobrowolnie, jeśli będzie to dla niego korzystne ekonomicznie, na przykład:

 • przedsiębiorca zagraniczny nabywa towary na terytorium Polski i sprzedaje je na terytorium Polski innym podatnikom – przedsiębiorca zagraniczny dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów z terytorium Polski;

 • przedsiębiorca zagraniczny dokonuje eksportu towarów z terytorium Polski

 

Zazwyczaj dobrowolna rejestracja wynika z możliwości uzyskiwania zwrotu polskiego podatku vat na takich samych zasadach, na jakich zwrot ten przysługuje firmom polskim.

Dokumenty niezbędne dla rejestracji firmy zagranicznej dla potrzeb VAT w Polsce:

 • Kopia umowy spółki + oryginał tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego

 • Kopia wyciągu z rejestru przedsiębiorców w kraju zarejestrowania + oryginał tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego

 • Kopia zaświadczenia wydanego przez władze podatkowe kraju prowadzenia działalności potwierdzający zarejestrowanie dla potrzeb VAT w tym kraju + oryginał tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego

 • Oryginał umowy rachunku bankowego z bankiem w Polsce lub oryginał zaświadczenia banku w Polsce o otwarciu rachunku bankowego

 • Umowa z biurem rachunkowym

 • Dokładny opis działalności spółki w Polsce uzasadniający potrzebę rejestracji dla potrzeb VAT w Polsce

 • Pełnomocnictwo

 • Opłata skarbowa 170 PLN

 • Formularz VAT-R

 • Formularz NIP-2