Usługi audytu biegłego rewidenta

Badanie sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej oraz przepisami krajowymi. Ponadto nadrzędnymi dla nas wartościami są niezależność, obiektywizm, profesjonalizm i etyka zawodowa, dlatego za cel naszych działań przyjęliśmy pełną zgodność z powszechnie akceptowanymi Międzynarodowymi i Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej oraz Kodeksem Etyki.

 

W myśl ustawy o rachunkowości art. 65 ust. 1 badanie sprawozdania finansowego ma na celu wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem, czy sprawozdanie finansowe prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Jednostki.

 

Badanie wstępne

Przeprowadzane jest zwykle w ostatnim kwartale roku obrotowego i ma na celu:

 • zapoznanie się z systemem rachunkowości, kontroli wewnętrznej oraz ogólną specyfiką działalności Spółki,
 • zasygnalizowanie ewentualnych korekt w celu poprawnego zamknięcia roku przez Spółkę,
 • uczestnictwo w inwentaryzacji zapasów (jeśli stanowią one istotną pozycję wśród aktywów Spółki),
 • określenie zakresu badania zasadniczego.

 

Badanie zasadnicze

Przeprowadzane po przekazaniu pierwszej wersji sprawozdania finansowego. Zakończenie badania następuje do dnia określonego w umowie. Przed rozpoczęciem audytu przesyłamy listę dokumentów do przygotowania przez Jednostkę, niezbędnych do przeprowadzenia badania w terminie ustalonym w umowie.

 

Sposób badania oraz skład zespołu

Badanie obejmuje sprawdzenie – w dużej mierze metodą wyrywkową – dowodów i zapisów księgowych potwierdzających kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym oraz poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad rachunkowości i szacunków, jak i ogólną ocenę przedstawionego sprawozdania finansowego.

Podczas badania sprawozdania finansowego proponujemy Klientom następujący zakres prac:

 • kontrola prawnych podstaw działalności oraz prawidłowości ustalania kapitałów własnych
 • uczestnictwo przedstawiciela naszej firmy w przeprowadzanych inwentaryzacjach majątku Spółki
 • badanie poprawności poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz wyniku finansowego
 • badanie sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej
 • ocena działania w firmie systemu finansowo - księgowego, a w tym zwłaszcza ocena sposobu rejestracji operacji gospodarczych, funkcjonowania podstawowych systemów kontroli wewnętrznej
 • ocena poprawności stosowania procedur i zasad księgowych obowiązujących w firmie
 • ocena sytuacji ekonomiczno - finansowej firmy, analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego
 • dokonanie badania zdarzeń, które nastąpiły po dniu bilansowym, a które mogą mieć istotny wpływ na sytuację spółki na dzień bilansowy
 • ustalenie mocnych i słabych stron w obszarze finansowo - księgowym firmy w tym określenie ewentualnych zagrożeń
 • badanie sprawozdania z działalności jednostki
 • sporządzenie listy ewentualnych korekt do sprawozdania finansowego i omówienie ich z organami podmiotu badanego
 • sporządzenie przez biegłego rewidenta opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego
 • przygotowanie „Listu do Zarządu”, który omawia mocne i słabe strony w obszarze finansowo - księgowym firmy oraz określa ewentualne zagrożenia

Zespół audytorski współpracujący z Państwem składa się zawsze z biegłego rewidenta oraz w miarę potrzeby odpowiedniej ilości asystentów. Ponadto jeżeli to konieczne w realizację usługi audytu zaangażowani są specjaliści z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy i podatków. Zaletą świadczonych przez nas usług jest stały kontakt Państwa firmy z biegłym rewidentem oraz możliwość konsultowania z nim wszelkich problemów i wątpliwości, pojawiających się przy sporządzaniu sprawozdanie finansowego.

W wyniku badania sprawozdania finansowego otrzymacie Państwo w czterech egzemplarzach:

 • opinię biegłego rewidenta o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego,
 • raport z badania sporządzony zgodnie z treścią ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,
 • list do Zarządu sporządzany w przypadkach koniecznych, którego celem jest konstruktywne i niezależne podsumowanie znaczących zagadnień, które zwróciły naszą uwagę podczas badania i przedstawienie poprawy efektywności działania i funkcjonowania kontroli wewnętrznej.

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów z kapitałem zagranicznym oferujemy dostarczenie w/w dokumentów w wersji angielskiej.