Usługi audytu biegłego rewidenta

Naszym zadaniem jest wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Podstawy prawne dotyczące usług badania sprawozdania finansowego

  • ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015)
  • Krajowe Standardy Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjęte uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów

Regulacje te wymagają przestrzegania przez nas wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia. Co do zasady prace związane z badaniem sprawozdania finansowego dzieli się na następujące etapy.

Badanie wstępne

  • zapoznanie się z systemem rachunkowości, kontroli wewnętrznej oraz ogólną specyfiką działalności jednostki,
  • zasygnalizowanie ewentualnych korekt w celu poprawnego zamknięcia roku przez jednostkę,
  • określenie zakresu badania zasadniczego

W sytuacji podpisania umowy po upływie ostatniego kwartału roku obrotowego czynności badania wstępnego stanowią element badania zasadniczego. Badanie zasadnicze zostanie przeprowadzone po przekazaniu sprawozdania finansowego do badania.

Badanie zasadnicze

Badanie obejmuje sprawdzenie – w dużej mierze metodą wyrywkową – dowodów i zapisów księgowych potwierdzających kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym oraz poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad rachunkowości i szacunków, jak i ogólną ocenę przedstawionego sprawozdania finansowego.

Zespół audytorski współpracujący z Państwem składa się zawsze z biegłego rewidenta oraz w miarę potrzeby odpowiedniej ilości asystentów. W miarę potrzeb w realizację usługi audytu zaangażowani są specjaliści z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy i podatków.

Wyniki realizacji usługi

  • sprawozdanie z badania zawierające opinię sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach i Krajowymi Standardami Badania
  • list do Zarządu sporządzany w przypadkach koniecznych, którego celem jest konstruktywne i niezależne podsumowanie znaczących zagadnień, które zwróciły naszą uwagę podczas badania i przedstawienie poprawy efektywności działania i funkcjonowania kontroli wewnętrznej

Potrzebujesz audytu?
Wyślij zapytanie

Dokładamy wszelkich starań, aby badanie sprawozdania finansowego nie ograniczało się wyłącznie do spełnienia ustawowego obowiązku, lecz przynosiło wymierne korzyści.

Zobacz również

Zobacz wszystkie
Inne usługi
Zobacz wszystkie

Skontaktuj się z nami

Jeżeli masz pytania – napisz do nas, a my pomożemy Ci z rozwiązaniem każdego problemu.