Zapytanie ofertowe audyt

  Liczba zatrudnionych w roku podlegającym badaniu / poprzednim /
  Wysokość kapitału zakładowego w roku podlegającym badaniu / poprzednim: /
  Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w roku podlegającym badaniu / poprzednim: /
  Pozostałe przychody operacyjne w roku podlegającym badaniu / poprzednim: /
  Przychody finansowe w roku podlegającym badaniu / poprzednim: /
  Wynik finansowy netto za rok podlegający badaniu / poprzedni: /
  Wartość aktywów razem w roku podlegającym badaniu / poprzednim, w tym: /
  a) majątek trwały w roku podlegającym badaniu / poprzednim: /
  b) majątek obrotowy w roku podlegającym badaniu / poprzednim: /
  Ilość głównych dostawców:
  Ilość głównych odbiorców:
  Jaka jest częstotliwość i kiedy była przeprowadzana ostatnia inwentaryzacja dla zapasów:
  Jaka jest częstotliwość i kiedy była przeprowadzana ostatnia inwentaryzacja dla środków trwałych:
  Firma audytorska sprawozdania finansowego za rok ubiegły:
  Rodzaj opinii za rok ubiegły:
  Zakres badania/innej usługi:
  Okres objęty badaniem:
  Czy podmiot jest wielozakładowy: *
  Czy jest praktykowane badanie wstępne: *
  Czy była przeprowadzona kontrola podatkowa za okres objęty badaniem oraz za okres poprzedni: *
  Czy jednostka korzysta z ulg podatkowych: *
  Czy jednostka rozlicza dotację: *
  Czy występują sprawy sporne: *
  Czy istnieje wyodrębniona organizacyjnie komórka kontroli wewnętrznej: *
  Czy w okresie badanym lub okresie poprzednim zmienił się wiodący personel finansowo-księgowy: *
  Prowadzenie ksiąg jednostki:
  Termin przedłożenia sprawozdania do badania:
  Oczekiwany termin zakończenia badania:
  Szczególne uwagi / warunki / życzenia Klienta: