Polityka  prywatności i plików cookies

Niniejszy dokument stanowi opis Polityki prywatności GWARANT FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ Sp. z o.o. sp.k. z/s oraz KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA GWARANT Sp. z o.o. w Bielsku-Białej. Określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od klientów i użytkowników serwisów internetowych. W Biurze Rachunkowym wdrożone zostało środki techniczne i organizacyjne, zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami RODO.

Informacje dot. przetwarzania danych osobowych

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest GWARANT FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ sp. z o.o. sp.k. z/s przy ul. Kustronia 4, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000494617 oraz KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA GWARANT Sp. z o.o. przy ul. Kustronia 4, 43-300 Bielsko-Biała prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000323635.

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: rodo@gwarant.bielsko.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane:

 • w celu zawarcia i realizacji umowy, w tym do kontaktowania się w celu prawidłowego wykonania usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisu prawa, w tym prowadzenia rachunkowości oraz archiwizowania dokumentacji, na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w celu ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, obsługi formularza kontaktowego, zapewnienia obsługi usług płatniczych, w celach analitycznych i statystycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • w celu prawidłowego korzystania z portalu https://biuro-gwarant.pl/ z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, przy czym działania te odbywają się jedynie na podstawie uzyskanych zgód, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Kategorie odbiorców

Administrator jest uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej umowy, tj.  podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej przez niego działalności: dostawcom usług pocztowych, kurierskich, dostawcom usług prawnych i doradczych, ochroniarskich, dostawcom usług w zakresie IT, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje finansowe)oraz organom państwowym.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej umowy, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

Uprawnienia osób, których dane dotyczą

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO oraz pozostałych przepisów prawa przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Ponadto informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy w Państwa przekonaniu, przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie naruszało przepisy RODO.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu i w ten sposób nie będą wywoływały skutków prawnych.

Dobrowolność lub obowiązek podania danych osobowych

Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla realizacji wskazanych wyżej celów.

Jeżeli Państwa dane zostały udostępnione Administratorowi przez naszego klienta/usługodawcę, którego jesteście pracownikami/ współpracownikami, dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w związku z wykonywaniem przez Administratora umowy łączącej Administratora oraz Państwa pracodawcę/współpracownika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa  danych osobowych: dane identyfikacyjne (takie jak: imię i nazwisko) i dane kontaktowe (takie jak: służbowy adres poczty elektronicznej, numer telefonu, funkcja, stanowisko).

Przetwarzanie danych osobowych w Serwisie

 • Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych osób korzystających z serwisu działającego pod adresem: https://biuro-gwarant.pl/, zwanego dalej „Serwisem”.
 • W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Ochrona informacji prywatnych dotyczących Użytkowników naszego serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, abyście mogli czuć się bezpiecznie przeglądając nasze strony internetowe.
 • Administrator dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem. Administrator przestrzega zasad wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1030 z późn. zm.), a także ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.).
 • Serwis gromadzi informacje podane dobrowolnie przez Użytkowników.
  W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osób korzystających
  z Serwisu, udzielenie zgody następuje na podstawie wyraźnego oświadczenia osoby, której dane dotyczą, w tym poprzez zaznaczenie pola kontrolnego „checkbox”. Ponadto, Serwis może zapisać informacje dotyczące parametrów połączenia, takich jak adres IP, oznaczenie czasu oraz zapisywać w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. ciasteczka).
 1.  Dane osobowe Użytkowników gromadzone w celu wykonania umowy, to imię
  i nazwisko, adres, NIP, adres poczty elektronicznej, nr telefonu lub inne dane dobrowolnie podane.
 2. Z Serwisu można korzystać również bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdorazowego wejścia na strony Serwisu, serwer zapisuje jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony Serwisu.
 3. Administrator zapewnia możliwość kontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z zapytania wymaga podania danych osobowych, które umożliwią Administratorowi skontaktowanie się z Użytkownikiem i udzielenie odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi.
 • Dane osobowe osób korzystających z Serwisu są przechowywane przez okres nie dłuży niż jest to konieczne dla prawidłowego korzystania z Serwisu lub wykonania umowy. Po tym okresie dane to zostaną z Serwisu usunięte, chyba że przetwarzanie będzie:
  – niezbędne do dochodzenia roszczeń wynikających z wykonania  umowy;
  ​– niezbędne do celów badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników, tylko za zgodą Użytkownika.
 1. Osoby korzystające z Serwisu mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jak również prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 2. Serwis gromadzi informacje podane dobrowolnie przez osoby korzystające
  z serwisu. Serwis może zapisać informacje dotyczące parametrów połączenia, takich jak adres IP, oznaczenie czasu oraz zapisywać w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. ciasteczka).
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres mailowy: rodo@gwarant.bielsko.pl
 4. Osoba korzystająca z Serwisu winna przedsięwziąć środki ostrożności w celu nie ujawnienia swoich danych osobowych osobom trzecim podczas korzystania z Serwisu i przy jego opuszczaniu.
 5. Serwis korzysta z plików typu cookie (tzw. ciasteczka), w celach statystycznych, a także w celu dostosowania Serwisu do indywidualnych preferencji Klientów oraz osób korzystających z Serwisu, w tym do ulepszenia funkcjonowania Serwisu. Służy to ochronie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na spersonalizowaniu prezentacji oferty usług świadczonych przez Administratora.
 6. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 7. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 8. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych. Udzielenie powyższej zgody następuje poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie. Pliki cookies przetwarzamy na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.).
 9. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).  Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 10. Serwis korzysta z Google Analytics, Analityka internetowa Google Inc. („Google“). Google Analytics używa „Cookies“. Informacje uzyskane za pomocą Cookie dotyczące korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przekazywane są do serwera Google w USA i tam zapisywane. Informacje te pomagają w analizie dot. korzystania z danej strony internetowej, przekazywanej właścicielowi danej strony oraz w celu zaoferowania innych usług związanych z korzystaniem z internetu. Google może przekazać te informacje do osób trzecich, o ile zostało to prawnie określone lub jeśli osoby trzecie opracowują te dane dla Google. Google nie łączy Państwa adresu IP z innymi danymi Google. Korzystając z tej strony internetowej wyrażasz zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych przez Google w celu i w sposób opisany powyżej.
 11. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde takie zapytanie zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisywane w logach nie są używane w celu identyfikacji konkretnej osoby korzystającej z Serwisu, a służą jedynie prowadzeniu statysty i stanowią materiał pomocniczy do administrowania stroną. Dane zawarte w logach nie są przekazywane innym podmiotom, za wyjątkiem osób upoważnionymi do administrowania serwerem. 
 12. Serwis zastrzega sobie wprowadzania zmian do niniejszej Polityki prywatności.