Obsługa księgowa

Oferta dotyczy obsługi bieżącej procesów Klienta od dnia podpisania umowy i może uwzględniać usunięcie ewentualnych zaległości lub niezgodności występujących w przedstawionym zakresie.

Zakres usług

  • Prowadzenie zapisów w księgach rachunkowych/podatkowej książce przychodów i rozchodów
  • Prowadzenie ewidencji VAT
  • Sporządzanie plików JPK VAT i przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego
  • Sporządzanie sprawozdań statystycznych i przekazywanie ich do Urzędu Statystycznego
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych i przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego
  • Okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Narodowy Bank Polski
  • Sporządzenie raportów i analiz dotyczących wyników bieżącej działalności (w tym zgodnie z wytycznymi określonymi przez Zarząd/Kierownika Jednostki)
  • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej)

Kalkulator usług księgowych

Możesz w łatwy sposób rozliczyć wartość usługi za pomocą naszego narzędzia – kalkulatora usług księgowych.

Zobacz również

Zobacz wszystkie
Inne usługi
Zobacz wszystkie

Skontaktuj się z nami

Jeżeli masz pytania – napisz do nas, a my pomożemy Ci z rozwiązaniem każdego problemu.